Disha Shah

Vb Disha Shah 2
Collaborative Postdoctoral Scientist

VIB-KU Leuven Center for Brain & Disease Research

Email: disha.shah@nerf.be

  • Started at NERF: 16/10/2019

Lab: